Hodnoty

NAŠE HODNOTY

Korene.

Ako jednotlivci, ale aj ako združenie a hnutie vychádzame z judeo-kresťanských koreňov. Je pre nás prirodzené poznávať a milovať Boha, nasledovať príklad Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, dôverovať vedeniu Jeho Ducha a uchovávať si v srdci Jeho slová.

Zjavenie.

Bez Svätého Ducha nie je možné budovať Kráľovstvo správne.

Učime sa počúvať Jeho hlas, rozpoznávať Jeho vedenie a zakúšať, ako nás tvaruje a mení podľa svojho plánu tak, aby sme prinášali Kráľovstvo s mocnou prítomnosťou Kráľa. Uznávame, že poznávame len čiastočne, a toto čiastočné poznanie a svoje schopnosti prijímame a ponúkame na budovanie zdravých vzťahov a zdravej spoločnosti.

Kultúra úcty.

Rozpoznávaním Božích skutkov úcty a lásky vo vlastných životoch nás Boh Otec učí vážiť si jeden druhého spôsobom, ktorý prevyšuje teologické, kultúrne a iné rozdiely. Vnímať pôsobenie Svätého Ducha v živote iného človeka namiesto pozerania a zamerania sa iba na zovňajšok nám pomáha pozerať sa na seba aj druhých pohľadom Boha Otca. Učíme sa milovať jeden druhého, chápať a rešpektovať odlišnosti medzi nami. Preto sa chránime navzájom, budujeme vzájomnú dôveru, vo vzťahoch pestujeme kultúru úcty a otvorenú komunikáciu. Z rovnakého dôvodu podporujeme a budujeme dobré medzigeneračné a medzidenominačné vzťahy.

Služobné vodcovstvo.

Nie sme tu preto, aby sme sa nechali obsluhovať, ale aby sme slúžili Bohu a dávali svoj život za druhých. Preto sa učíme služobnému vodcovstvu a pokiaľ je to možné, sme príkladom toho, o čom hovoríme a čo šírime. Veríme, že prejaviť Boží character a povolanie je dôležitejšie ako dary, schopnosti a odbornosti jednotlivcov.

Božie Kráľovstvo.

Rozoznanie pravdy, že Kráľovstvo je väčšie ako cirkev, nám pomáha chápať a prijímať sa navzájom. Naučiť sa obuť si topánky niekoho iného“ nás vyzbrojuje na život v spoločnosti.

Považujeme sa za súčasť širšieho spoločenstva cirkvi, ktoré sa neobmedzuje hranicami len jednej cirkvi alebo denominácie, a ktoré je postavené na základe apoštolov, prorokov, evanjelistov, učiteľov a pastierov. Preto podporujeme povolanie a poslanie jednotlivcov, rozvíjame tieto aj ostatné obdarovania, ich vzájomnú spoluprácu a pomoc v prospech budovania a transformácie všetkých sfér spoločnosti. Veríme, že ženy a muži majú rovnakú duchovnú autoritu pred Bohom a pred sebou navzájom aj vtedy, keď sú povolaní do niektorej z piatich služobností.