Ako rozlišovať proroctvá

Ako rozlišovať proroctvá
© Ad de Bruin March 2022
Biblia nás nabáda, aby sme proroctvá rozlišovali:
• 1 Kor 14:29 No proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech to posúdia.1
• 1 Sol 5:19-21 Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte, ale všetko skúmajte; dobrého sa držte!
Táto kapitola v 1. liste Korinťanom 14 sa zameriava na to, ako vniesť poriadok do cirkevného zhromaždenia v Korinte. Podľa historických záznamov boli ich stretnutia pravdepodobne veľmi chaotické. To tiež vysvetľuje, prečo sa zdá, že Pavol dáva ženám také obmedzujúce pravidlá. Pre viac podrobností pozri odkaz s indexom 1.
Súčasťou poriadku v cirkvi je ‚súdiť, posúdiť‘ prorocké slovo. Prax, ktorá sa, žiaľ, ani dnes často nepoužíva. Slovo „súdiť“ v gréčtine je „διακρίνω“ diakrinō, čo znamená:
• dôkladne oddeliť, t. j. (doslova a reflexívne) odstúpiť, stiahnuť, alebo (implicitne) oponovať, odporovať; v prenesenom význame rozlišovať (implicitne, rozhodovať) alebo (reflexívne) váhať: — klásť si odpor, súperiť, rozlišovať, rozpoznávať, pochybovať, súdiť, byť zaujatý, potácať sa, váhať. Ako to vyzerá v praxi? Krok za krokom:
1. Falošné alebo nezrelé proroctvo?
V prvom kroku treba „dôkladne rozpoznať“, či máme do činenia s falošným alebo nezrelým proroctvom.
Falošné proroctvo je dané s úmyslom úmyselne klamať alebo zavádzať.
Nezrelé proroctvo je dané so správnym zámerom, ale nie je jasné, môže byť neúplné jeho časť alebo aj celé pochádza z duše.
Aby ste to dokázali rozlíšiť, je dôležité poznať proroka a jeho/jej charakter. Príčinou nezrelosti môže byť to, že prorok nerozpoznal alebo nezostal v hraniciach autority, ktorú od Otca dostal na
• lokálnej, miestnej úrovni cirkvi, spoločenstva
• úrovni mesta, v ktorom miestna cirkev, spoločenstvo sídli
• okresu
• regiónu
• národa
• regiónu národov
• kontinentu
2. Aké porozumenie Kráľovstva má prorok?
Ďalším krokom v procese rozlišovania je pochopiť prorokov kontext Kráľovstva. Ďalšie podrobnosti nájdete v článku „Aký je Tvoj prorocký kontext“.
3. Je proroctvo biblické?
Predtým je dobré ujasniť si niekoľko vecí.
STAROZÁKONNÉ VERZUS NOVOZÁKONNÉ PROROCTVO
Často sa rozlišuje medzi proroctvom v Starom a Novom zákone. Proroci v Starom zákone sú často vykresľovaní tak, že poukazujú na vinu a hriešne správanie jednotlivcov a národa a oznamujú súd, prinášajú odsúdenie. V protiklade s tým sa za novozákonné proroctvo považuje to, ktoré je založené na milosti, láske a obnove vzťahov, pretože to hlásal Ježiš . Tento pohľad na proroctvo Starého zákona nanešťastie odhaľuje nepochopenie židovskej kultúry a náboženstva.
Vychádza z nesprávneho porozumenia ďalších pojmov, ako sú napríklad: účel zákona, Tóra, obeť atď. Viac informácií o tom nájdete v našom „Jazykovom okienku“, ktoré používame v 7 vrchoch na pomoc pri definovaní a interpretovaní pojmov a terminológie.
TÓRA
Málokto vie, že obsah Starého zákona v židovskom náboženstve má poradie dôležitosti. Je rozdelený na tri časti: Tóra, Proroci a Spisy. Absolútne najvyšší stupeň z týchto troch oddielov je päť Mojžišových kníh, označovaných ako Tóra. Tóra znamená Otcov návod (recept, inštrukcie, ponaučenie) a je komplexným prepletením usmernení, nariadení a ustanovení. Je to príručka, ako vybudovať spoločnosť, ktorá môže niesť plnosť Otcových požehnaní. V Cirkvi je veľkým nedorozumením, že Židia si zachovávaním Tóry mohli zaslúžiť večný život alebo spásu. Žiadny rabín ani spisy nič z toho nehovoria! Dodržiavaním Tóry nemožno získať večný život alebo spásu, čo je oficiálne rabínske učenie. Všetci tvrdia, že cieľom Tóry je: „milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou“. Dt 11: 13
PROROCI
Ďalšia časť, Proroci v Starom zákone, mala preto poslanie povolať ľud Izraela späť k Bohu, do správneho vzťahu s Ním aj medzi sebou navzájom. Cieľom prorokov nebolo priniesť odsúdenie alebo vinu, ale vrátiť sa k láske. Milovať Boha, Jeho cesty a povolanie, ktoré dal židovskému národu, aby bol požehnaním pre ostatné národy.
SPISY
Tretia časť, Spisy, sú návody, príklady a obsahujú múdrosť, ako Božiu múdrosť a usmernenia prakticky aplikovať do života. (Daniel v hebrejskej Biblii nie je súčasťou časti o prorokoch, pretože jeho zjavenia hovoria o osude iných národov a prorocky nepozývajú ľud Izraela späť k svojmu povolaniu.)
Čítanie Starého zákona z tejto trojitej perspektívy pomáha lepšie pochopiť niektoré prorocké slová a skutky prorockej služby.
NOVÝ ZÁKON
Novozákonné proroctvo sa v mnohých kruhoch zameriava iba na budúcnosť. To samo o sebe nie je zlé, ale potom mu chýba kľúčový prvok, ktorý sa dá vďaka nesprávnemu pohľadu na úlohu prorokov v Starom zákone ľahko prehliadnuť.
Poslaním starozákonných prorokov bolo volať národ späť k jeho Bohom danému povolaniu! Toto bol východiskový bod, z ktorého sa proroci pozerali do budúcnosti. (Súčasťou povolania Izraela bolo priniesť svetu Mesiáša, a preto sa proroctvá o Mesiášovi často interpretujú tak, že Izrael je Mesiáš.)
5. Aké je povolanie a poslanie národa?
Preto je povolanie národa ďalším krokom, prostredníctvom ktorého sa testovalo a rozlišovalo proroctvo. Zdá sa teda jasné, že v Novom zákone je jednou z primárnych úloh prorockej služby opísať povolanie národa, v ktorom proroci pôsobia. Bez tohto rámca proroctvo, ktoré iba odhaľuje budúcnosť alebo to, čo Pán robí v našej generácii, stále chýba jasný kompas a kontext, ako poskladať puzzle rôznych prorockých slov, ktoré samé o sebe často vedú rôznymi smermi.
6. Aký je obsah prorockého slova?
Prorocké slová, či už prijaté prostredníctvom snov, vízií alebo iných zjavení, sú prevažne alegorické. Interpretácia významu postáv, miest, symbolov, udalostí a toho, či je zjavenie od Boha, druhého neba alebo duše, je často úrovňou, na ktorej sa rozlišovanie zastaví.
HLBŠIE POCHOPENIE OBSAHU
V prorockom slove možno rozpoznať niektoré ďalšie aspekty. Aj keď je slovo veľmi krátke, stále môže mať určitú dynamiku. Týmito aspektmi sú:
• Rýchlosť: slovo dáva pocit naliehavosti a/alebo toho, ako rýchlo prebehne samotná udalosť (t. j. začiatočný bod udalosti)
• Načasovanie a časové rozpätie: slovo môže poskytnúť zmysel pre priority (najmä ak sú súčasťou zjavenia rôzne udalosti) a koľko času samotná udalosť (udalosti) zaberie (t. j. ak je udalosťou vojna, či bude trvať dlho alebo krátko).
• Sila/váha: prorocké slovo často vydáva pomazanie, ktoré svojou silou naznačuje o duchovný boj: koľko duchovného zápasu bude potrebné
o mieru vplyvu: aký vplyv budú mať udalosti na lokálnej, regionálnej, medzinárodnej úrovni (to je tiež potrebné rozlíšiť)
o potrebu zmien: koľko zmien sa musí stať, aby sa slovo naplnilo
• Postupnosť: niekedy môže slovo vyvolať pocit „neúplnosti“, čo môže znamenať, že ďalšie je potrebné ďalšie zjavenie alebo sa musia najskôr uskutočniť iné udalosti, aby sa slovo mohlo naplniť
7. Ako prorocké slovo aplikovať a implementovať do života?
Proroci v Starom Zákone konali! Mali sféru vplyvu (často to bol kráľ alebo iní vodcovia) alebo boli sami reformátormi a priniesli zmenu. Malo by byť zrejmé, že je potrebné vykonať prorocké slová, a preto sa možno bude musieť uskutočniť príprava. V tomto zmysle nám pri rozlišovaní môžu pomôcť odpovede na nasledujúce otázky:
• Existujú nejaké vzťahy, ktoré je potrebné budovať?
• Existujú praktické veci, zmeny, ktoré je potrebné zaviesť, urobiť?
• Aká je cesta k zverejneniu slova?
• Kto by mal byť informovaný?
8. Je slovo ešte platné alebo sa už naplnilo?
Často je ťažké opustiť prorocké slovo. Je pritom potrebný istý nadhľad. Rozlišovanie, kedy sa slovo skončilo a buď splnilo svoje poslanie, alebo bolo varovanie odvrátené, je súčasťou procesu rozlišovania. Toto je obzvlášť užitočné, keď existuje databáza prorockých slov.
1https://www.cbeinternational.org/resource/article/pandemonium