Vzdelávanie

Zámerom vzdelávania nie je len odovzdávanie informácií, ale skôr premena študenta. Božím plánom pre túto oblasť je učeníctvo. Rozmnoženie porozumenia, hodnôt a zručností spôsobom, ktorý umožní každému študentovi objaviť a rozvíjať svoje dary tak, aby ich mohol použiť v prospech spoločnosti.

Takto sa vzdelávanie stáva prostriedkom rozvoja identity, povolania a poslania človeka, pričom Ježiš je modelom a Biblia jeho základom.

Boh zveril autoritu a zodpovednosť za vzdelávanie detí primárne rodine, pretože rodičia svoje deti milujú najviac a tiež sú zodpovední za odovzdávanie dedičstva z generácie na generáciu.

Boh zveril ľuďom rôzne dary a talenty a preto je povolanie učiteľa v službe výchovy a vzdelávania nevyhnutné.